خاطره و عکسهای به یادگارمانده از دوران مقدش سربازی

 نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی

تیپ ۴۰ پیاده سراب ( گروه ش.م.ه)

خدمت سربازی

.......................................................................

خدمت سربازی

........................................................................

خدمت سربازی

........................................................................

خدمت سربازی

.......................................................................

از میان گروهان ها دنبال سربازانی می گشتند که از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار باشند

تا از آنها در یگان جلودار  (گارد پرچم) استفاده کنند.

من هم چون درآن سالها از لحاظ آمادگی جسمانی در وضعیت خوبی بودم داوطلب شدم ،چون بعد از

دوره آموزشی سخت در۰۴ بیرجند به تیپ ۵۵ هوابرد در شیراز برای آموزش سخت تر دوره کد اعزام شدم.

بعد از اتمام این دورها (حدود ۵ماه)به تیپ ۴۰ در شهرستان سراب انتقال یافتم تا بقیه خدمتم

را آنجا سپری کنم و قسمت شد تا در رژه روز ارتش ۲۹ فروردین و رژه هفته دفاع مقدس ۳۱ شهریور آن

سالهابه عنوان گروه گارد پرچم انتخاب شوم؛آنهایی که در نیروی زمینی خدمت کردند می دانند

رژه رفتن در گارد پرچم چه فرقی با  رژه رفتن در یگانها دارد،بگذریم... یاد آن دوران بخیر

..........................................................

تصاویر زیر را از فیلم رژه تیپ۴۰ در شهرستان اردبیل تبدیل به عکس کردم.

 گارد پرچم 

روز ارتش-29 فروردین

................................................

گارد پرچم

روز ارتش-29 فروردین

..............................................

یگانهای پیاده

روز ارتش-29 فروردین

............................................

روز ارتش-29 فروردین


 

درج شده توسط امين رحماني در دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ ساعت 15:29 موضوع خودم | لینک ثابت